Ανακοινώσεις Επενδυτών

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27η Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 29.06.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 123  παρ.3 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/07/2020

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ  που υφίστανται την 6η Ιουλίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 2020, ανέρχεται σε 8.298.467 κοινές ονομαστικές μετοχές.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 29-06-2019) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ.25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Σχέσεις Επενδυτών

Δείτε πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις, τις ταμειακές ροές, το μετοχικό κεφάλαιο και πολλά άλλα στην σχετική ενότητα.

Εταιρικό Προφίλ

Δείτε πληροφορίες για το ιστορικό, την εταιρική δομή, καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την IDEAL στην σχετική ενότητα.